Zneškodňovanie nebezpečných odpadov

        Naša spoločnosť si zabezpečuje zneškodňovanie, niektorých druhov nebezpečných odpadov vo svojej réžií. Ostatné nebezpečné odpady, ktoré sa nachádzajú vo Vyhlaške MŽP 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, dokáže naša spoločnosť zabezpečiť zneškodnenie externými spoločnosťami, s ktorými má naša spoločnosť zmluvný vzťah.

Zoznam odpadov s kat č., ktorých zneškodnenie si zabezpečujeme vo vlastnej réžií:

 • 08 01 11  odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebez. látky N
 • 08 01 13  kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebez. látky N
 • 11 01 09  kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky N
 • 12 01 07  minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov N
 • 12 01 09  rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény N
 • 12 01 10  syntetické rezné oleje N
 • 12 01 12  použité vosky a tuky N
 • 12 01 14  kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky N
 • 12 01 18  kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej N
 • 12 01 19  biologicky ľahko rozložiteľný strojový olej N
 • 12 03 02  odpady z odmasťovania parou N
 • 13 01 11  syntetické hydraulické oleje N
 • 13 01 12  biologicky ľahko rozložiteľné hydraulické oleje N
 • 13 01 13  iné hydraulické oleje N
 • 13 02 05  nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje N
 • 13 02 06  syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N
 • 13 02 07  biologicky ľahko rozložiteľné syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N
 • 13 02 08  iné motorové, prevodové a mazacie oleje N
 • 13 03 07  nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje N
 • 13 03 08  syntetické izolačné a teplonosné oleje N
 • 13 03 09  biologicky ľahko rozložiteľné izolačné a teplonosné oleje N
 • 13 03 10  iné izolačné a teplonosné oleje N
 • 13 05 02  kaly z odlučovačov oleja z vody N
 • 13 05 03  kaly z lapačov nečistôt N
 • 13 05 06  olej z odlučovačov oleja z vody N
 • 13 05 07  voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody N
 • 13 05 08  zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody N
 • 13 07 01  vykurovací olej a motorová nafta N
 • 13 07 03  iné palivá (vrátane zmesí) N
 • 13 08 02  iné emulzie N
 • 14 06 04  kaly alebo tuhé odpady obsahujúce halogénované rozpúšťadlá N
 • 14 06 05  kaly alebo tuhé odpady obsahujúce iné rozpúšťadlá N
 • 15 01 10  obaly obsahujúce zvyšky nebez. látok alebo kontaminované nebez. látkami N
 • 15 01 11  kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál
  (napr. azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob N
 • 15 02 02  absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami N
 • 16 01 07  olejové filtre N
 • 16 01 14  nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky N
 • 16 02 13 vyradené zariadenia ibsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 N
 • 16 07 08  odpady obsahujúce olej N
 • 16 07 08  voda obsahujúca olej N
 • 16 10 01  vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky N
 • 17 02 04  sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami N
 • 17 04 09  kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami N
 • 17 04 10  káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky N
 • 18 01 06  chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky N
 • 19 02 11  iné odpady obsahujúce nebezpečné látky N
 • 19 08 10  zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody iné ako uvedené v 19 08 09 N
 • 19 08 13  kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd N
 • 19 11 05  kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezp.látky N
 • 19 13 03  kaly zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky N
 • 20 01 35  vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 N

Copyright 2011 AGB ekoservis s.r.o.,  |  Politika spoločnosti | Cookies